Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden voor aankoop. Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Artikel 1- Definities

 1. Fietsenwinkel De Snelbinder (h.o.d.n. Flevo Fietsen | De Snelbinder), gevestigd te Molukkenstraat 13 1095 AR Amsterdam, KvK-nummer 61069094, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper;
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper;
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen;
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2- Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3- Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan via een door koper uitgekozen betaalmethode. Wordt er gebruik gemaakt van een betaalmethode waarbij zonder tussenkomst van verkoper een juridische overeenkomst tot stand komt met koper, dan is verkoper niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende juridische stappen.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsplichten heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 6. Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 4- Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 4. De prijs vermeld op aanbiedingen, offertes en facturen is inclusief de koopprijs, inclusief verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5- Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan koper zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheden op de website.
 2. Tijdens deze registratieprocedure kiest koper een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee koper na registratie kan inloggen op de website. Koper is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Koper dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Verkoper is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat koper ook daadwerkelijk die koper is. Als het geen gebeurd via het account van koper, valt dit onder de verantwoordelijkheid en het risico van de koper.
 4. Indien koper weet of vermoedens heeft dat inloggegevens in handen zijn van onbevoegden, dient koper zo spoedig mogelijk het wachtwoord te wijzigen en/of verkoper hiervan in kennis te stellen.

Artikel 6- Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangt van de bestelling binnen 14 kalenderdagen de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
 2. Koper kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar info@desnelbinder.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan verkoper kenbaar te maken dat koper van de aankoop af ziet. Verkoper bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
 3. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van koper en bedragen 35 euro verzendkosten per rit. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere bezorg tarief, geeft verkoper een raming van deze kosten.
 4. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal koper zorgvuldig omgaan met het product. Koper zal het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
 6. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Artikel 7- Terugbetalingen

 1. Reeds door koper (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan koper op dezelfde wijze als dat koper de bestelling heeft betaald.
 2. Vergoedingen kunnen alleen door verkoper worden voldaan op vertoon van bon, waarop duidelijk de verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en datum staan weergegeven.
 3. Verkoper wacht met terugbetalen tot het product in magazijn is terugontvangen en nagekeken.

Artikel 8- Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 5. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijzing of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 7. Verkoper is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Koper is in dit geval gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 9- Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 10- Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden van geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk of via Mijn Account (zie stappen uitgelegd onder de rubriek 'Garantie & retourbeleid') bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerkingen kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

Artikel 11- Levering

 1. Het levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van verkoper.
 2. Verkoper levert na bestelling slechts eenmaal bij de koper thuis. Is de koper niet thuis dan wordt de bestelling geretourneerd en het aankoopbedrag teruggestort minus de retourkosten van €35 euro.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 6. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, van de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 7. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijving van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 8. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomst. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 12- Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 13- Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zoals de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14- Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15- Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 16- Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden en het product zo spoedig mogelijk en binnen de garantieperiode schriftelijk te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. Koper kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via deze website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL
 4. Verkoper geeft koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal verkoper binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van koper.

Artikel 17- Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat kort voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van zes maanden na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. In voornoemde lid besproken garantie is tweeledig. Garantie aanspraken binnen de eerste 30 dagen na ontvangst van het verkochte worden kosteloos door verkoper ingewilligd overeenkomstig de bepalingen in Artikel 17; garantie aanspraken ná de eerste 30 dagen tot zes maanden na ontvangst van het verkochte worden door verkoper op locatie van de verkoper ingewilligd. De kosten voor het vervoer en/of transport zijn voor de koper.
 3. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zicht er zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 4. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 5. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak, is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 18- Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fietsenwinkel De Snelbinder is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 19- Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u een emailbericht richten naar info@desnelbinder.nl of bellen met 020 - 737 07 47. 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 19-05-2022 tot nader order. 

Cookies helpen ons bij het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.